Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w szczególności w zakresie:

  • Prawo cywilne – sprawy o roszczenia odszkodowawcze wynikające z umów i czynów niedozwolonych, sprawy spadkowe, sprawy odszkodowawcze za błąd w sztuce medycznej.

  • Prawo gospodarcze – sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, bieżąca i stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, sprawy o zapłatę, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów.

  • Prawo pracy – sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

  • Prawo administracyjne – reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów prawnych.

  • Prawo rodzinne – zastępstwo prawne w sprawach o rozwód, separację alimenty, podział majątku, opieka nad dziećmi.

  • Prawo przewozowe – bieżące doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów, opracowywanie umów, reprezentacja w negocjacjach przedprocesowych i procesach sądowych.

  • Prawo karne i wykroczenia – zastępstwo procesowe w sprawach karnych i wykroczeniowych, obrona personelu medycznego w sprawach karnych dot. błędu medycznego.